La 5-a Azia 
Kongreso de Esperanto

5-a Azia Kongreso 2008: Ĉefa paĝo

Hejmpaĝo de FEB

Komentoj pri la retpaĝaro? Skribu al A. Giridhar RAO

La 5-a Azia Kongreso de Esperanto okazos en

barato

En Bengaluro, 11-15 de februaro 2008


Aliĝilo kaj Kotiztabelo

ĈIU ALIĜANTO UZU APARTAN ALIĜILON, FOTOKOPION AŬ SAMFORMATAN PAPERON - BONVOLU TAJPI AŬ SKRIBI PRESLITERE. LAŬBEZONE METU KRUCON EN LA KONCERNAJN KRAMPETOJN.

FAMILIA NOMO (por alfabeta ordigo):

PERSONA(J) NOMO(J):

VIRO/VIRINO (forstreku unu):

ADRESO (nacilingve en latinaj literoj kun poŝtkodo):

LANDO:

TELFONO:

FAKSO:

RETADRESO:

PROFESIO/FAKO:

NASKIĜDATO:

Mi sendas ĉi tiun aliĝilon kaj samtempe pagas laŭ ĉi suba specifo:
( ) Mi pagas al mia landa peranto kaj tiel al la UEA konto de la LKK (azke-g)
( ) Mi ne volas ke mia adreso aperu en la Kongresa Libro

Mi legis, kaj akceptas la kondiĉojn menciitajn sur ĉi tiu aliĝilo.

DATO

SUBSKRIBO


Por uzo de la administracio/peranto

Konfirmo de peranto

Konfirmo de LKK

Kotizo (vidu dorse)

Donaco al Kongreso

Kongresa numero

Entute
Kotiztabelo
Kongreskotizoj (en Eŭroj)ĝis 2007-08-15 (1-a periodo)ĝis 2007-11-30 (2-a periodo)ekde 2007-12-01 (3-a periodo)
Aliĝkategorio ABCABCABC
1. Normala kotizo (ĉefaliĝanto) 150100501601106017012070
2. Kunulo / junulo / handikapulo 1208040130905014010060

Notoj:

La kotizoj varias depende de la loĝlando de la aliĝanto, laŭ la jena grupigo:
A: Aŭstralio, Okcidenteŭropaj landoj, Hongkongo, Koreio, Japanio, Nordamerikaj landoj, Novzelando, Singapuro.
B: Ĉinio, Malajzio, Orienteŭropaj landoj, Tajlando, Tajvano, Vjetnamio.
C: La ceteraj landoj.

Se oni pagas per kreditkarto aŭ PayPal, oni devas pligrandigi la sumon per 5%. Resumo pri chiuj manieroj pagi al UEA trovighas en la Jarlibro 2006, p. 36-37, kaj en la UEA-retejo: http://www.uea.org/alighoj/pag_manieroj.html

La kongresa kotizo inkluzivas la Bankedon; kvar tagmanĝojn aŭ vespermanĝojn (laŭ la taga programo); dumkongresajn teojn kun manĝetojn; kaj transporton inter la loĝejaro kaj la kongresejo. Ĝi ne inkluzivas la loĝadon, ekskursojn kaj aliajn eventuale pagendajn aferojn pri kiuj informoj kaj mendiloj aperos en la Dua Bulteno.

Kongresaneco ne estas transdonebla al alia persono. La kotizo ne estas repagebla, senkonsidere ĉu pro propra volo aŭ iu ajn ekstera kaŭzo.

Por la limdatoj kaj aliaj kondiĉoj validas la dato de ricevo de la pago ĉe LKK aŭ ĉe peranto (inkluzive ĉiun kotizperanton de UEA). LKK ne traktos aliĝilon sen kompleta pago.

Difinoj:

Kunulo: tiu, kiu loĝas samadrese kun la ĉefaliĝanto.
Junulo: Tiu, kiu naskiĝis inter 1979-01-01 kaj 2002-12-31. Oni nepre notu la la naskiĝdaton sur la aliĝilo.
Handikapulo: tiu, kies handikapo nepre postulas akompananton (ekzemple blindulo).
Senpage aliĝas:

Se vi aliĝas kiel kunulo, bv. ĉi tie indiki la nomon de la ĉefaliĝanto:
Se vi aliĝas senpage, bv. skribi ĉi tie la kialon (vidu supre).